19. zasedání Pacientské rady

 18. 1. 2022, publikováno: 18. 1. 2022  

Dne 18. 1. 2022 se konalo první zasedání nově zvolené Pacietnské rady na funkční období 4 let v tomto roce.

 


Pacientská rada je stálý poradní organ ministra zdravotnictví. Jedná se o kolegiální orgán čítající v současné době 24 členů, jejichž funkční období je čtyřleté. Pacientská rada představuje hlas pacientů na Ministerstvu zdravotnictví. Má aktivní roli, která spočívá v podávání návrhů, podnětů, doporučení a připomínkování dokumentů. Pacientská rada dále vytváří vlastní pracovní skupiny a zapojuje se do pracovních skupin na Ministerstvu zdravotnictví. Rada vydává prostřednictvím tajemnice PR usnesení, která mají doporučující charakter. Fungování PR je upraveno ve Statutu, Jednacím řádu PR a Jednacím řádu pracovních skupin PR.

Zápis 19. zasedání Pacientské rady

Základní dokumenty Pacientské rady