Seznam připomínkových řízení s účastí Pacientské rady

Pacientská rada se v rámci své činnosti vyjadřuje ve vnitřních připomínkových řízeních k legislativním i nelegislativním materiálům. Členové Rady, zástupci pacientských organizací při připomínkování těchto materiálů reprezentují pacienta jako aktéra ve zdravotnictví.

V tabulce níže naleznete seznam materiálů, ke kterým Pacientská rada vznesla své připomínky. Pokud je materiál legislativní povahy a je možné vložení, je ve sloupci „Poznámky” vložen odkaz na materiál do veřejné elektronické knihovny legislativního procesu (VeKLEP).

Název dokumentu
Poznámky

Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů (ke vstupu inovací do systému zdravotního pojištění)

 
Národní plán týkající se opatření, která členský stát (ČR) hodlá provést za účelem postupného omezování používání zubního amalgámu  
Strategický rámec péče o zdraví v české republice do roku 2030 (Strategický rámec Zdraví 2030)  
Návrh vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů (k asistentu pedagoga)  
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění (k rozhodování zdravotních pojišťoven)  
Příkaz ministra č. x/2019 „Pracovní skupina k problematice péče o pacienty s nařízeným ochranným léčením (PS POL)“ a Příkaz ministra č. x/2019 „Pracovní skupina pro dětskou a dorostovou psychiatrii (PS DDP)“  
Návrh Koncepce ošetřovatelství  
Vzdělávací program specializačního vzdělávání: „Nutriční terapeut – Výživa dospělých a dětí  
Návrh vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění vyhlášky č. 416/2017.Sb https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=KORNAZFMJPWT
Návrh příkazu ministra „Zřízení meziresortní Koordinační pracovní skupiny Národního programu řešení problematiky HIV/AIDS  
Metodický pokyn k provádění screeningu sluchu u dětí ve věku 5 let   
Metodické materiály pro klasifikaci IR-DRG 1.2, verze 016  
Novela zákona, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví  
Návrh zákona o náhradě újmy způsobené povinným očkováním https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=ALBSB6NJ7KX1
Návrh zákona o léčitelských službách https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=KORNB7CK3PPK
Návrh novely vyhlášky č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=KORNB57F9QEF
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 187/2006 sb., o nemocenském pojištění (návrh na zavedení elektronické neschopenky, 1. etapa) https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=KORNB2UEEW9M
Věcný záměr zákona o elektronizaci zdravotnictví, bezpečném sdílení dat mezi poskytovateli zdravotních služeb a o Národním zdravotnickém informačním systému (zákon o elektronizaci zdravotnictví) https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=ALBSB8AC5VHD
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech (zavedení lékového záznamu pacienta) https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=ALBSAZN8BAGF
Metodika sledování nežádoucích událostí u poskytovatelů zdravotních služeb lůžkové péče   
Návrh technické novely vyhlášky č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=KORNAXZJAPJ2
Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=KORNAXGASBAR
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=KORNAVHHX97U
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (Novelizaci systému úhrad zdravotnických prostředků na poukaz, 2018) https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=KORNAX5C8CQ8
Metodický pokyn Ministerstva zdravotnictví ČR k poskytování mobilní specializované paliativní péče  
Návrh vyhlášky, kterým se mění vyhláška č. 376/2011 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o veřejném zdravotním pojištění („Megavyhláška VILP”) https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=KORNATTFVMYB