Seznam připomínkových řízení s účastí Pacientské rady

Pacientská rada se v rámci své činnosti vyjadřuje ve vnitřních připomínkových řízeních k legislativním i nelegislativním materiálům. Členové Rady, zástupci pacientských organizací při připomínkování těchto materiálů reprezentují pacienta jako aktéra ve zdravotnictví.

V tabulce níže naleznete seznam materiálů, ke kterým Pacientská rada vznesla své připomínky. Pokud je materiál legislativní povahy a je možné vložení, je ve sloupci „Poznámky” vložen odkaz na materiál do veřejné elektronické knihovny legislativního procesu (VeKLEP).

Název dokumentu
Poznámky
Návrh zákona o elektronickém zdravotnictví  
Národní akční plán prevence sebevražd 2020 až 2030  
Cenový předpis ministerstva zdravotnictví o regulaci cen poskytovaných zdravotních služeb, stanovení maximálních cen zdravotních služeb poskytovaných zubními lékaři hrazených z veřejného zdravotního pojištění a specifických zdravotních výkonů  
Metodický návod k řešení problematiky infekce HIV/AIDS v České republice  

Metodika pro podávání návrhů do komise pro kategorizaci a úhradovou regulaci zdravotnických prostředků

 
Cenový předpis o regulaci cen zdravotnických prostředků  

Návrh novely zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění

https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=ALBSBJWGU5LS

Návrh novely zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování

 

Národní akční plán pro duševní zdraví 2020 a ž 2030

 

Návrh vyhlášky o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2020

https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=KORNBF3ARQ6A

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

 

Návrh „Výzva k předkládání Žádostí o dotaci v rámci Programu podpory Center duševního zdraví II / 2“ 
a „Metodika Programu podpory Center duševního zdraví II

 

Vzdělávací program specializačního vzdělávání  „Psycholog ve zdravotnictví - Psychoterapie“.

 

Metodické doporučení pro následnou a dlouhodobou zdravotní péči

 

Výzva k podání žádosti o udělení statutu centra vysoce specializované péče pro léčbu dětského diabetu

 

Návrh vyhlášky o předepisování humánních léčivých přípravků

https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=ALBSBFPA6ZDL

Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů (ke vstupu inovací do systému zdravotního pojištění)

https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=ALBSBATDWGOO
Národní plán týkající se opatření, která členský stát (ČR) hodlá provést za účelem postupného omezování používání zubního amalgámu  
Strategický rámec péče o zdraví v české republice do roku 2030 (Strategický rámec Zdraví 2030)  
Návrh vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů (k asistentu pedagoga)  
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění (k rozhodování zdravotních pojišťoven)  
Příkaz ministra č. x/2019 „Pracovní skupina k problematice péče o pacienty s nařízeným ochranným léčením (PS POL)“ a Příkaz ministra č. x/2019 „Pracovní skupina pro dětskou a dorostovou psychiatrii (PS DDP)“  
Návrh Koncepce ošetřovatelství  
Vzdělávací program specializačního vzdělávání: „Nutriční terapeut – Výživa dospělých a dětí  
Návrh vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění vyhlášky č. 416/2017.Sb https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=KORNAZFMJPWT
Návrh příkazu ministra „Zřízení meziresortní Koordinační pracovní skupiny Národního programu řešení problematiky HIV/AIDS  
Metodický pokyn k provádění screeningu sluchu u dětí ve věku 5 let   
Metodické materiály pro klasifikaci IR-DRG 1.2, verze 016  
Novela zákona, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví  
Návrh zákona o náhradě újmy způsobené povinným očkováním https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=ALBSB6NJ7KX1
Návrh zákona o léčitelských službách https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=KORNB7CK3PPK
Návrh novely vyhlášky č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=KORNB57F9QEF
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 187/2006 sb., o nemocenském pojištění (návrh na zavedení elektronické neschopenky, 1. etapa) https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=KORNB2UEEW9M
Věcný záměr zákona o elektronizaci zdravotnictví, bezpečném sdílení dat mezi poskytovateli zdravotních služeb a o Národním zdravotnickém informačním systému (zákon o elektronizaci zdravotnictví) https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=ALBSB8AC5VHD
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech (zavedení lékového záznamu pacienta) https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=ALBSAZN8BAGF
Metodika sledování nežádoucích událostí u poskytovatelů zdravotních služeb lůžkové péče   
Návrh technické novely vyhlášky č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=KORNAXZJAPJ2
Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=KORNAXGASBAR
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=KORNAVHHX97U
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (Novelizaci systému úhrad zdravotnických prostředků na poukaz, 2018) https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=KORNAX5C8CQ8
Metodický pokyn Ministerstva zdravotnictví ČR k poskytování mobilní specializované paliativní péče  
Návrh vyhlášky, kterým se mění vyhláška č. 376/2011 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o veřejném zdravotním pojištění („Megavyhláška VILP”) https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=KORNATTFVMYB