Poskytnutí záštity Ministerstvem zdravotnictví

publikováno: 24. 4. 2023  

Pořádáte jako organizace pacientského segmentu akci a rádi byste, aby jí byla poskytnuta záštita? V následujícím článku mimo jiné zjistíte, jak si o ni požádat a co je třeba k jejímu udělení splnit.


Vymezení záštity

Poskytnutí záštity Ministerstvem zdravotnictví (jinak též MZ) je v prvé řadě vyjádření morální podpory konkrétnímu projektu. Záštita je čestná pocta, je projevem nefinanční podpory a upozorněním na význam a přínos dané aktivity. S udělením záštity se automaticky nepojí osobní účast zástupce MZ ani finanční podpora. Poskytnutí záštity není nárokové. Záštita může být poskytnuta projektu/akci v ČR i mimo ČR.

Podmínky spojené s udělením záštity MZ

Pouze ministr zdravotnictví může poskytnout záštitu nad zvláště důležitými a mimořádně prospěšnými akcemi/projekty, rozhodnutí je vždy plně v jeho kompetenci, s ohledem na stanovenou strukturu konkrétní akce/projektu, aktivní roli úřadu ministerstva a aktuálnost tématu. Specifické akce/projekty zaměřené na oblast ochrany veřejného zdraví lze podpořit i záštitou hlavního hygienika ČR a v oblasti ošetřovatelství lze podpořit záštitou hlavní sestry ČR. Záštita je udělována primárně bezplatným akcím/projektům. Výjimku z pravidla „bezplatnosti“ mají akce/projekty pořádané odbornými společnostmi, sdruženími a institucemi vázanými na ministerstvo zdravotnictví a akce/projekty pořádané za účelem charitativní činnosti, kde smyslem příspěvku účastníků není zisk, ale výhradně pokrytí nákladů na konání akce.

Podmínky žádosti o záštitu MZ

Pro vyřízení žádosti uvede žadatel co nejvíce konkrétních informací k dané akci se současným návrhem, jakým způsobem bude záštita v rámci akce prezentována. Povinné části žádosti zahrnují:

Postup žádosti o záštitu MZ

Žádosti o udělení záštity jsou v českém nebo anglickém jazyce a dostatečném časovém předstihu, nejpozději však 30 dnů před konáním akce, písemně adresovány ministru zdravotnictví, a to prostřednictvím Kabinetu ministra na e-mail: sekretariat.ministra@mzcr.cz nebo prostřednictvím datové schránky Ministerstva zdravotnictví ČR s adresováním na oddělení Kabinet ministra (KAB).

Povinnosti úspěšných žadatelů o záštitu MZ

Pořadatelům akcí, nad kterými ministr zdravotnictví převzal záštitu, je na určenou dobu udělen bezplatný souhlas s užíváním loga Ministerstva zdravotnictví (v české verzi či anglické jazykové mutaci, dle místa konání) k propagačním a reprezentačním účelům v souvislosti s pořádáním akce. Poskytnutí loga MZ je striktně vázáno na jasný, Ministerstvem zdravotnictví předem odsouhlasený, věcný obsah konkrétní akce a způsob jeho prezentace. Organizátoři se zavazují, že v případě udělení záštity ji budou prezentovat na všech tištěných materiálech, případně webových stránkách a dalších elektronických materiálech. Záštita je také prezentována při akci samotné, na tiskových konferencích a při mediálních výstupech.

Odejmutí záštity MZ

V zájmu Ministerstva zdravotnictví ČR je, aby bylo spojováno pouze s těmi akcemi a projekty, které neodporují zákonu a nepoškozují jeho dobré jméno. Z těchto důvodu si Ministerstvo zdravotnictví ČR vyhrazuje právo udělenou záštitu odejmout. Organizátor je nejprve písemně vyzván ke zjednání nápravy. Pokud do 15 dnů od doručení výzvy nápravu nezjedná, přistoupí Ministerstvo zdravotnictví k odejmutí záštity.


Pravidla poskytování záštity v anglickém jazyce naleznete na odkaze: Rules-for-Provision-of-Patronage-by-the-Ministry-of-Health-of-the-Czech-Republic.pdf (mzcr.cz)