Pacientská rada ministra zdravotnictví

Pacientská rada je stálý poradní orgán ministra zdravotnictví složený ze zástupců pacientských organizací, který od roku 2017 funguje jako zprostředkovatel hlasu pacientů na ministerstvu.

V rámci své činnosti rada plní svou konzultační činnost, tedy účastní se připomínkových řízení, při nichž se vyjadřuje k návrhům legislativních i nelegislativních materiálů, vydává stanoviska či konzultuje jako zástupce pacientů – stakeholdera ve zdravotnictví.

Pacientská rada má až 25 členů, kteří jsou jmenování ministrem zdravotnictví na čtyřleté funkční období z nominovaných zástupců pacientských organizací. Ze členů ministr jmenuje předsedu Pacientské rady a až dva místopředsedy.

Pacientská rada může zřizovat svým usnesením pracovní skupiny, které se zabývají dílčími otázkami. Pracovní skupiny pro radu zejména zpracovávají návrhy opatření, dávají podněty a připravují podněty a návrhy pro zasedání. Aby byla stanoviska pracovních skupin co nejobjektivnější, členy pracovních skupin jsou členové Pacientské rady, zástupci pacientských organizací a externí spolupracovníci a odborníci.

Další formou zapojení členů Pacientské rady je jejich členství v pracovních skupinách, poradních orgánech a komisích ministerstva zdravotnictví nebo v meziresortních pracovních skupinách. Jedná se nejčastěji o skupiny, kde je žádoucí členství všech stakeholderů ve zdravotnictví. Mezi zástupci ministerstev, SÚKLu, pojišťoven, odborných společností, lékařů, komerčních subjektů je tedy i zástupce pacientů, který hájí jejich zájmy. Zástupcem Pacientské rady v těchto skupinách může být i osoba, která není členem Pacientské rady. V současnosti jsou zástupci Pacientské rady zapojeni do 13 pracovních skupin, poradních orgánů a odborných komisí. Jejich seznam a zástupci jsou uvedeny zde.