Pacientská rada 2021–2025

Pacientská rada je stálý poradní orgán ministra zdravotnictví složený ze zástupců pacientských organizací, který funguje jako zprostředkovatel hlasu pacientů na ministerstvu. V rámci své činnosti Rada plní svou konzultační činnost, tedy účastní se připomínkových řízení, při nichž se vyjadřuje k návrhům legislativních i nelegislativních materiálů, vydává stanoviska či konzultuje jako zástupce pacientů – stakeholdera ve zdravotnictví. V rámci proaktivní činnosti zřizuje pracovní skupiny a věnuje se oblasti ochrany práv a naplňování potřeb pacientů.

Nominace zástupců pacientských organizací

Zašlete nám na poskytnutých formulářích do 29. 10. 2021 (včetně) na adresu propacienty@mzcr.cz:

  1. Návrh na jmenování člena Pacientské rady ministra zdravotnictví včetně příloh:
  • čestné prohlášení o splnění podmínek čl. 4 odst. 2 písm. b), c) a d) Statutu
  • čestné prohlášení o členské základně (vyplní pouze spolky) 
  • prohlášení navrženého zástupce pacientské organizace
  • výroční zpráva s účetní závěrkou za minulý rok

V případě, že zástupce Vaší pacientské organizace podporuje i další pacientská organizace, můžete zaslat:

  1.  Doporučení ke jmenování člena Pacientské rady ministra zdravotnictví (nepovinné)
  • Za účelem umožnění komunikace mezi členem Pacientské rady a jeho nominující či jinou pacientskou organizací byla ve Statutu Pacientské rady nově upravena mlčenlivost členů tak, že se povinnost nevztahuje na konzultace potřebné k plnění funkce člena Rady, a to v rámci pacientské organizace, která jej nominovala, a dále pacientské organizace, plnící podmínky čl. 4 tohoto Statutu, se kterou za tímto účelem uzavře člen Rady spolu s Ministerstvem zdravotnictví memorandum o spolupráci.

Všechny dokumenty je možné poskytnout v elektronické podobě (naskenované) na e-mail: propacienty@mzcr.cz, či je zaslat na adresu: Oddělení podpory práv pacientů, Ministerstvo zdravotnictví ČR, Palackého náměstí 375/4, 128 01 Praha 2.

Formální kontrola zaslaných dokumentů bude probíhat průběžně, jak nám budou nominace zasílány, a v případě nejasností nebo potřeby něco doplnit Vás (nominující organizaci) budeme kontaktovat.  

Z nominovaných zástupců pacientských organizací, kteří splní potřebná kritéria, jmenuje ministr zdravotnictví členy Pacientské rady. Při výběru bude důraz kladen na vyrovnané zastoupení organizací věnujících se pacientům různých onemocnění a zdravotních postižení. Proto velice doporučujeme, aby se organizace věnující se pacientům se stejnou diagnózou či s obdobným zdravotním postižením shodly na společném zástupci, který je bude v Radě reprezentovat a přinášet podněty z oblasti potřeb jimi zastoupených pacientů. 

V případě jakýchkoli dotazů se na nás neváhejte obracet na e-mail: propacienty@mzcr.cz