Pacienti & organizace

Zdravotní politiky by měly odrážet reálné potřeby pacientů. Ministerstvo zdravotnictví vnímá důležitost přítomnosti legitimních zástupců pacientů u jednacího stolu, a proto zástupce pacientských organizací informuje o plánovaných krocích a současně je s nimi konzultuje.

Sekce Pacienti & organizace zahrnuje informace o aktivitách ministerstva směrem k pacientským organizacím a pacientům, které zastupují.


Role pacientských organizací

Ve zdravotnictví působí různé subjekty. Jedná se především o stát reprezentovaný ministerstvem zdravotnictví, Státním ústavem pro kontrolu léčiv a dalšími institucemi, zdravotní pojišťovny, poskytovatele zdravotních služeb (nemocnice a ambulantní lékaři), odborné společnosti, komerční subjekty (farmaceutické firmy a výrobci a distributoři zdravotnických prostředků) a pacienty. Právě pacienti neměli židli u stolu stakeholderů vždy jistou. Oddělení podpory práv pacientů na ministerstvu zdravotnictví pracuje na tom, aby toto místo bylo pro pacienty „vyhrazeno“ a zároveň vyvíjí kritéria a požadavky pro ty, kteří by na tomto místě měli pacienty zastupovat.

  • stakeholderi ve zdravotnictvi

Oddělení podpory práv pacientů

Oddělení podpory práv pacientů (OPP) zajišťuje posílení pacientského segmentu jako aktéra ve zdravotnictví prostřednictvím:

  • systémového zapojení pacientů do procesů zdravotních politik (oddělení slouží jako sekretariát Pacientské rady),
  • informování a vzdělávání zástupců pacientských organizací (realizace setkání s pacientskými organizacemi, intenzivních vzdělávacích kurzů apod.),
  • nastavení udržitelného financování pacientských organizací.
  • stakeholderi ve zdravotnictvi

Aktivity Ministerstva zdravotnictví ČR

V sekci Pro pacientské organizace proto informujeme o činnosti ministerstva zdravotnictví směrem k pacientským organizacím.

Jedná se zejména o setkávání s pacientskými organizacemi, které slouží primárně k informování o aktuálních tématech a navazování spolupráce, a také činnost Pacientské rady a jejích pracovních skupin, díky kterým jsou pacienti zapojeni do rozhodovacích procesů nebo tvorby nových koncepcí na ministerstvu.

 

  • aktivity MZ