Pacientská rada 2017–2021

Pacientská rada je stálý poradní orgán ministra zdravotnictví složený ze zástupců pacientských organizací, který funguje jako zprostředkovatel hlasu pacientů na ministerstvu. V rámci své činnosti Rada plní svou konzultační činnost, tedy účastní se připomínkových řízení, při nichž se vyjadřuje k návrhům legislativních i nelegislativních materiálů, vydává stanoviska či konzultuje jako zástupce pacientů - stakeholdera ve zdravotnictví. V rámci proaktivní činnosti zřizuje pracovní skupiny a věnuje se oblasti ochrany práv a naplňování potřeb pacientů.

Pacientská rada byla ustanovena příkazem ministra č. 15/2017 a její členové jsou jmenováni z řad zástupců pacientů, které navrhovali pacienti sami prostřednictvím pacientských organizací. Rada má až 25 členů, vybraných podle přísných kritérií s důrazem na co nejvyrovnanější zastoupení pacientů s různými diagnózami a s přihlédnutím k agendě a kompetencím ministerstva zdravotnictví. Oddělení podpory práv pacientů zahájilo přihlašování zástupců pacientských organizací v srpnu 2017. Poté probíhala kontrola splnění potřebných požadavků a nominované zástupce jmenoval ministr zdravotnictví v říjnu 2017. Mandát členů je čtyřletý.

Předsednictvo Pacientské rady bylo jmenováno ministrem zdravotnictví v prosinci 2017 na návrh většiny hlasů všech členů Rady. Předsedou byl jmenován Vlastimil Milata ze spolku Diaktiv Česká republika, místopředsedkyněmi byly jmenovány Anna Arellanesová z České asociace vzácných onemocnění a Edita Müllerová, zástupkyně Revma Ligy Česká republika, která zastávala funkci místopředsedkyně do ledna 2021. 

Pacientská rada se v rámci své činnosti vyjadřuje ve vnitřních připomínkových řízeních k legislativním i nelegislativním materiálům. Členové Rady, zástupci pacientských organizací při připomínkování těchto materiálů reprezentují pacienta jako aktéra ve zdravotnictví. Seznam materiálů, kterých se Pacientská rada účastnila v připomínkovém řízení, případně odkaz na ně do veřejné elektronické knihovny legislativního procesu (VeKLEP), naleznete zde.

Pacientská rada zřizuje svým usnesením pracovní skupiny. Na půdě pracovních skupin se formulují priority pacientů v jednotlivých oblastech zdravotnictví a vytváří další podklady pro Pacientskou radu. Aby byla stanoviska pracovních skupin co nejobjektivnější, členy pracovních skupin jsou členové Pacientské rady a členové dalších pacientských organizací. O činnosti pracovních skupin informujeme v jednotlivých sekcích uvedených v pravém sloupci.

Další formou zapojení zástupců pacientů je jejich členství v pracovních skupinách, poradních orgánech a komisích ministerstva zdravotnictví nebo v meziresortních pracovních skupinách. Jedná se nejčastěji o skupiny, kde je žádoucí členství všech stakeholderů ve zdravotnictví. Mezi zástupci ministerstev, SÚKLu, pojišťoven, odborných společností, lékařů, komerčních subjektů je tedy i zástupce pacientů, který hájí jejich zájmy. V současnosti jsou členové Pacientské rady zapojeni do 13 pracovních skupin, poradních orgánů a odborných komisí. Jejich seznam a zástupci jsou uvedeny zde.

Základní dokumenty Pacientské rady
Usnesení Pacientské rady