Očkování osob s chronickým onemocněním

publikováno: 13. 5. 2021  

Jak funguje očkování vážně nemocných osob? Kde a kdy se mohou nechat očkovat?


piktogram - znakový jazyk  Informace v českém znakovém jazyce naleznete na YouTube kanále Ministerstva zdravotnictví.

  Informace o přihlášení na očkování pro lidi s mentálním znevýhodněním ve formátu snadného čtení.

Pokud jste osoba s chronickým onemocněním či zdravotním stavem (seznamy diagnóz a zdravotních stavů níže), můžete se nechat očkovat na jednom z těchto míst:

 1. na očkovacím místě pomocí centrálního rezervačního systému s použitím unikátního kódu od vašeho ambulantního specialisty či specializovaného pracoviště, kde se léčíte nebo
 2. u vašeho praktického lékaře

1. OČKOVACÍ MÍSTO PŘES CENTRÁLNÍ REZERVAČNÍ SYSTÉM

KDO:

JAK SE PŘIHLÁSIT: Registrací přes centrální rezervační systém (více v článku o centrálním rezervačním systému) k očkování na očkovacím místě. Osoby s chronickým onemocněním zadávají do registračního formuláře kód, který jim bude poskytnut centrem specializované péče či ambulantním specialistou, v jehož péči se nachází, na základě posouzení zdravotního stavu ošetřujícím lékařem. Na očkovacím místě dokládají svůj zdravotní stav lékařskou zprávou.

Osoby mezi 16-18 lety se rezervují k očkování pouze očkovací látkou Comirnaty, která je jediná vhodná pro tuto věkovou kategorii.

Více informací v samostatném článku o očkování na očkovacím místě.

 

OSOBY S CHRONICKÝM ONEMOCNĚNÍM – 1. skupina (registrace jsou možné pouze od 24. 3. do 15. 6. 2021)

onemocnění či zdravotní stav

bližší popis onemocnění či zdravotního stavu, který je důvodem k přednostnímu očkování v této fázi (posouzení rizika covid-19 pro daného pacienta záleží na ošetřujícím lékaři)

diabetes mellitus (cukrovka) léčená perorálními antidiabetiky nebo inzulinem

diabetes mellitus (cukrovka) léčená perorálními antidiabetiky nebo inzulinem

obezita (BMI > 35 kg/m2)

obezita (BMI > 35 kg/m2)

závažné dlouhodobé onemocnění plic (pacient je v péči specializované ambulance nebo je léčen podáváním kyslíku v domácím prostředí)

 • idiopatická plicní fibróza (IPF) a jiné intersticiální plicní procesy ve sledování pneumologa

 • chronická obstrukční plicní nemoc druhého a vyššího stupně na pravidelné léčbě ve sledování pneumologa

 • bronchiektázie jakéhokoli původu ve sledování pneumologa

 • cystická fibróza

 • těžké astma v pravidelném sledování pneumologa nebo alergologa

 • bronchogenní karcinom v léčbě ve sledování pneumologa či onkologa

 • pacienti se spánkovými poruchami dýchání a/nebo respirační nedostatečností z mimoplicních příčin (obezita, kyfoskolioza, neuromuskularni patologie) na domácí neinvazivní ventilační léčbě

závažné dlouhodobé onemocnění ledvin (pacient je v péči specializované ambulance nebo je zařazen do pravidelného dialyzačního programu)

 • pacienti v chronickém dialyzačním léčení (hemodialýza a peritoneální dialýza)

 • nemocní s onemocněním ledvin na imunosupresivní terapii

 • nemocní se závažným snížením renální funkce (CKD G4 a G5)

závažné dlouhodobé onemocnění jater (pacient je v péči specializované ambulance)

 • pacienti s chronickým jaterním onemocněním ve fázi cirhózy či pokročilé fibrózy (bez ohledu na etiologii)

 • pacienti s chronickým jaterním onemocněním, kteří jsou imunokompromitováni

 • pacienti s nádory jater a žlučových cest

 • pacienti s chronickým jaterním onemocněním bez fibrózy či s mírnou fibrózou s obezitou

onkologické onemocnění

 • hematoonkologičtí pacienti mimo interval intenzivní terapie

 • hematologičtí pacienti s imunodeficitem (vrozeným, získaným či terapií navozeným) nebo s významnou trombofilií

 • pacienti se solidními nádory, u kterých probíhá nebo je plánována protinádorová léčba nebo byla ukončena před méně než 12 měsíci

stav po transplantaci orgánu nebo kostní dřeně a zápis na čekací listině před transplantací

 • nemocní po transplantaci orgánu nebo kostní dřeně s funkčním štěpem: ledviny (Z940), srdce (Z941), plic (Z942), srdce a plic (Z943), jater (Z944), kostní dřeně, střeva, slinivky břišní, kmenových buněk (Z948)

 • nemocní v čekacích listinách na tyto transplantace

závažné dlouhodobé onemocnění srdce (pacient je v péči specializované ambulance, např. ischemická choroba srdeční, chlopenní vada, kardiomyopatie)

závažné akutní nebo dlouhodobé onemocnění srdce – zejména, ale ne výhradně:

 • srdeční selháni

 • ischemická choroba srdeční

 • chlopenní vady

 • kardiomyopatie

 • onemocnění plicní cirkulace

 • nemocní po plicní embolii

závažné neurologické nebo neuromuskulární onemocnění či stav po poškození míchy postihující dýchací systém

 • závažné chronické neurologické onemocnění, které je spojeno s rizikem postižení dýchacího svalstva a/nebo s vysokým rizikem těžkého průběhu covid-19 - pacienti s nervosvalovými chorobami (choroby periferních nervů a svalů, poruchy nervosvalového přenosu)

 • pacienti s významným postižením hybnosti bez ohledu na etiologii (cévní, neurodegenerativní, potraumatické i jiné)

 • pacienti s autoimunitními zánětlivými chorobami postihujícími centrální nebo periferní nervový systém

 • pacienti s vzácnými chorobami nervového systému (vrozenými nebo získanými) s výše uvedeným rizikem

 

OSOBY S CHRONICKÝM ONEMOCNĚNÍM – 2. SKUPINA (registrace jsou možné pouze od 12. 4. do 15. 6. 2021)

vrozený nebo získaný kognitivní deficit, vývojová porucha chování nebo porucha mobility, která významně ovlivňuje schopnost pochopit a/nebo dodržovat nastavená protiepidemická opatření, např. nošení roušky, dodržování 2 m rozestupů apod.

 • psychotické poruchy (F2x – schizofrenie, schizoafektivní porucha, porucha s bludy)

 • jedinci s poruchami vývoje intelektu (mentální retardace) a osoby s poruchami autistického spektra (PAS)

 • pacienti s demencí

vzácné genetické onemocnění se zvýšeným rizikem závažného průběhu onemocnění covid-19

u vzácných onemocnění po dohodě s příslušným partnerským pracovištěm Evropských referenčních center, přičemž jako orientační doporučení lze použít metodiku

léčba nebo onemocnění závažně oslabující imunitní systém (pacient je v péči specializované ambulance)

 • pacienti se závažnými primárními imunodeficiencemi, kteří jsou léčeni pravidelným podáváním imunoglobulinů s.c. nebo i.v. v dávce odpovídající substitučnímu dávkování

 • pacienti se závažnými primárními imunodeficiencemi, kteří jsou léčeni dlouhodobou profylaktickou léčbou antibiotiky

 • pacienti se závažnými chronickými zánětlivými revmatickými onemocněními, která vyžadují dlouhodobé podávání imunosupresivních léků

 • pacienti s těžkými formami idiopatických střevních zánětlivých onemocnění (IBD)

 • pacienti s HIV infekcí s laboratorně potvrzenou poruchou buněčné imunity

osoba pravidelně a dlouhodobě pečující o osobu z jedné z výše uvedených kategorií Podrobnosti na stránce o očkování osob pečujících.

 
Komu byly kódy zaslány?

Z Národního registru poskytovatelů zdravotních služeb (NRPZS) byl sestaven seznam poskytovatelů poskytujících péči v níže uvedených oborech:

Alergologie a klinická imunologie*

Dětská neurologie

Hematologie a transfuzní lékařství

Neurologie

Angiologie

Dětská onkologie a hematologie

Infekční lékařství*

Onkogynekologie

Dětská a dorostová psychiatrie*

Dětská pneumologie

Intervenční kardiologie

Onkourologie

Dětská endokrinologie a diabetologie

Dětská revmatologie*

Kardiologie

Pneumologie a ftizeologie

Dětská gastroenterologie a hepatologie

Dětská urologie

Klinická onkologie

Psychiatrie*

Dětská kardiologie

Endokrinologie a diabetologie

Klinická psychologie*

Revmatologie*

Dětská klinická psychologie*

Gastroenterologie*

Lékařská genetika

Urologie

Dětská nefrologie

Gerontopsychiatrie*

Nefrologie

Vnitřní lékařství

* 2. skupina osob s chronickým onemocněním

Co dělat, když mému ošetřujícímu lékaři kód nepřišel?

Nejprve prosím vyčkejte. Rozeslání kódů lékařem může chvíli trvat. Pokud zjistíte, že Váš lékař kódy zatím neobdržel, měl by si zkontrolovat e-mailovou adresu, kterou má uvedenou v NRPZS zadanou pro komunikaci s Ústavem zdravotnických informací a statistiky ČR včetně složky s nevyžádanou poštou (spam). V případě, že mu e-mail opravdu nepřišel, nechť kontaktuje sekretariát Sdružení Ambulantních Specialistů, o.s. na e-mailové adrese sasp@sasp.cz s žádostí o zařazení na seznam.

 

2. PRAKTICKÝ LÉKAŘ

Praktičtí lékaři se do očkování zapojují postupně v závislosti na dostupnosti očkovacích látek.

KDO:

Tato možnost je pro pacienty, kteří nejsou očkováni jinde a zatím nejsou registrovaní přes centrální rezervační systém na očkovací místo.

Pokud jste již přes centrální rezervační systém registrováni, žádáme o nerušení registrací a rezervací termínů na očkovacích místech. Je tím narušena distribuce očkovacích látek a může dojít k jejich nespotřebování a znehodnocení.

 

*Diagnózy a zdravotní stavy s vysokým rizikem těžkého průběhu covid-19

1.

Hematoonkologičtí pacienti mimo interval intenzivní terapie; hematologičtí pacienti s imunodeficitem (vrozeným, získaným či terapií navozeným) nebo s významnou trombofilií. Definitivní vhodnost vakcinace posoudí vakcinující lékař nebo specialista hematolog.

2.

Pacienti se solidními nádory, u kterých probíhá nebo je plánována protinádorová léčba nebo byla ukončena před méně než 12 měsíci. U onkologických pacientů je vhodné k vakcinaci proti covid-19 vyžádat doporučení onkologa.

3.

Závažné akutní nebo dlouhodobé onemocnění srdce (pacient je v péči specializované ambulance, např. srdeční selháni, ischemická choroba srdeční, chlopenní vady, kardiomyopatie, onemocnění plicní cirkulace, nemocní po plicní embolii).

4.

Závažné dlouhodobé onemocnění plic (pacient je v péči specializované ambulance nebo je léčen podáváním kyslíku v domácím prostředí).

5.

Pacienti s diabetem (cukrovkou) léčeným inzulinem.

6.

Osoby s obezitou (BMI > 40 kg/m²).

7.

Vysoký krevní tlak léčený dvěma nebo více farmaky.

8. Pacienti s jakýmkoliv jiným závažným onemocněním zvyšujícím významně riziko vzniku těžkého průběhu covid-19 na základě klinického rozhodnutí ošetřujícího a/nebo praktického lékaře. U pacientů v péči specializovaných pracovišť je vhodné k vakcinaci proti covid-19 vyžádat jejich doporučení.

V případě, že jsou tyto osoby imobilní a nemohou se ze zdravotních důvodů dostavit do ordinace praktického lékaře, může je praktický lékař očkovat v rámci své návštěvní služby.

JAK SE PŘIHLÁSIT: Praktický lékař osoby aktivně vyzve/zájemce praktického lékaře osloví.

Více informací v samostatném článku o očkování praktickým lékařem.

 

Informační letáky: