17. zasedání Pacientské rady

 8. 6. 2021, publikováno: 14. 6. 2021  

V úterý 8. června se sešla Pacientská rada ministra zdravotnictví ke svému sedmnáctému zasedání. Členové Pacientské rady měli možnost setkat se v přívětivých prostorách Pacientského hubu, v pražských Vršovicích.


Zasedání Pacientské rady probíhalo kombinovanou formou. Pacientský hub přivítal členy PR, kteří více než po roce využili možnost setkat se osobně. Další část členů PR se zasedání zúčastnila on-line formou.

Legislativa

Úvodního příspěvku věnovanému vývoji legislativních prací se ujal JUDr. Radek Policar. Náměstek MZ pro legislativu a právo popsal co je obsahem Novely zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění. Jako stěžejní pro pacienty označil úpravu procesu vstupu inovativních léčiv a léčiv pro léčbu vzácných onemocnění (VILP a Orphan) do systému veřejného zdravotního pojištění, dále pak úpravu procesu, ve kterém se rozhoduje o nároku pojištěnce na poskytnutí zdravotních služeb dle § 16 a také úpravu úhradové regulace zdravotnických prostředků.

V další části příspěvku se Mgr. Jana Hlaváčová, vedoucí Oddělení podpory práv pacientů věnovala definici pacientské organizace, která je také součástí výše zmiňované novely. Jana Hlaváčová připomněla cíle legislativní úpravy této části novely, zejména umožnění účasti pacientů v určitých procesech, které mají dopad na jejich práva a zájmy a definování subjektů, které budou oprávněny k zastupování pacientů jakožto uživatelů péče v procesech dle zákona.

Očkování proti covid-19

V dalším příspěvku shrnula Mgr. Hlaváčová proces a průběh očkování osob s chronickým onemocněním, uvedla statistické informace o počtech očkovaných osob. Poděkovala Pacientské radě za řadu důležitých podnětů, které pomohly zpřístupnit, urychlit a usnadnit očkování chronicky nemocných pacientů. 

Pracovní skupiny Pacientské rady, pracovní skupiny MZ

Následující příspěvek byl věnovaný dění v pracovních skupinách Pacientské rady a pracovních skupinách a komisích MZ, ve kterých má Pacientská rada své zástupce. V rámci tohoto bloku přednesl Mgr. V. Krása (NRZP) návrh na zřízení nové pracovní skupiny Pacientské rady pro oblast nervosvalových onemocnění. O zřízení pracovní skupiny se diskutovalo, následným hlasováním bylo rozhodnuto, že PR novou pracovní skupinu nezřídí, ale problematiku nervosvalových onemocnění se bude snažit i nadále komunikovat v rámci stávajících pracovních skupin PR.

O dění v nové pracovní skupině MZ pro reformu primární péče informoval zástupce PR v této pracovní skupině prof. J. Michalík. Upozornil na důležitost primární péče a nutnost aktivního zapojení do reformy této oblasti. J. Michalík vyzval členy Pacientské rady ke sběru podnětů a definování nejvýznamnějších nedostatků a problémů v oblasti primární péče. Podněty budou následně předány výše uvedené pracovní skupině k řešení.

Další informace

V dalších příspěvcích projektová managerka projektu Pacientský hub Bc. Jitka Pražáková představila  aktivity pro pacientské organizace, plánované na třetí čtvrtletí letošního roku. Pacientský hub připravuje pestrou nabídku vzdělávacích ale i lehce odpočinkových aktivit. Více informací je k nalezení na www.pacientskyhub.cz

V bloku informací z Oddělení podpory práv pacientů informovala tajemnice Pacientské rady Ing. Monika Poliaková o průběhu a výsledcích interního auditu, který poskytl cennou zpětnou vazbu o činnosti Pacientské rady. Informovala dále o připravovaných volbách do druhé Pacientské rady, které se budou konat v průběhu září letošního roku.

Zápis ze zasedání bude doplněný po je jeho zpracování.

Pod článkem najdete prezentaci ze zasedání.

Prezentace ze 17. zasedání PR ( 2 459 kB)

 

Fotogalerie