1. jednání pracovní skupiny pro eHealth

 21. 6. 2021, publikováno: 21. 6. 2021  


V pondělí 21. června 2021 poprvé jednala pracovní skupina Pacientské rady pro eHealth. Po vzájemném seznámení a úvodním slovu předsedy Pacientské rady, představila A. Arellanesová činnost expertní skupiny pro národní implementaci pacientského souhrnu. Následně E. Müllerová upozornila na probíhající dotazníkové šetření ohledně elektronizace zdravotnictví.

Závěrem se v diskuzi členové pracovní skupiny zabývaly možnými tématy, kterými by se pracovní skupina měla zabývat.

Vedoucí pracovní skupiny byla členy zvolena paní Edita Müllerová a jako zpravodaj pro účely informování Pacientské rady pan Vlastimil Milata.