Projekt PaRIS – Patient-Reported Indicators Survey

publikováno: 13. 10. 2021  

Ministerstvo zdravotnictví ve spolupráci s Organizací pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) realizuje projekt PaRIS.


Projekt PaRIS (Patient-Reported Indicators Survey) byl iniciován ze zadání ministrů zdravotnictví zemí OECD. Jeho cílem je získat a sdílet mezi členskými zeměmi informace o kvalitě zdravotní péče, poskytované pacientům s chronickým onemocněním v primární péči, a na základě získaných informací následně podpořit zlepšení této péče.

V rámci projektu jsou v mezinárodní spolupráci vyvíjeny a validizovány dotazníky pro poskytovatele primární péče a jejich pacienty, dále je připravována metodika výběru respondentů, způsob sběru dat a jejich hodnocení.

Dotazníky pro pacienty jsou zaměřeny na získávání informací o zkušenostech s poskytovanou péči (Patient Reported Experience Measures, PREMS) a o hodnocení výstupů péče (Patient Reported Outcomes Measures, PROMS). Oslovováni budou náhodně vybraní pacienti starší 45 let, kteří v posledních 6 měsících navštívili ordinaci praktického lékaře. Dotazníky budou pro pacienty k dispozici jak v elektronické, tak papírové formě.

Analýza dat z hlavního průzkumu na mezinárodní úrovni (OECD) bude podkladem pro doporučení jednotlivým zemím ke zlepšení zdravotní péče, a i podkladem pro mezinárodní zprávu. Na národní úrovni umožní analýza vyhodnocení, do jaké míry primární péče odpovídá potřebám pacientů, jak je oblast primární péče připravena zvládnout budoucí nároky a jaké případné kroky je třeba podniknout.

Aktérům na nejvyšší úrovni oblasti zdravotnictví přinese projekt informace o tom, kam především zaměřit úsilí ke zvýšení kvality péče a jakým směrem by mělo být směřováno úsilí a investice.

Pro praktické lékaře, jejich odborné organizace, a ostatní zdravotnické pracovníky přinese projekt zásadní zpětnou vazbu a podněty pro následné intervence, které povedou ke zlepšení kvality péče. Chronicky nemocní lidé budou moci sdělit, co je pro ně při poskytování zdravotní péče důležité a na čem jim nejvíce záleží. Výstupy projektu poslouží k identifikaci a orientaci ve slybých místech, hodnocení péče či potřebné argumentaci pro případné změny. 

Pilotní projekt by měl být spuštěn na přelomu roku 2021-2022.