Deváté jednání pracovní skupiny Pacientské rady pro inovativní léčbu

 5. 5. 2022, publikováno: 11. 5. 2022  

Dne 5.května 2022 se pod vedením Anny Arellanesové na Ministerstvu zdravotnictví ČR uskutečnilo 9. setkání Pracovní skupiny Pacientské rady pro inovace. Hostem setkání byla MUDr. Kateřina Kopečková, PhD. z onkologické kliniky 2. LF UK a FN Motol.


První část jednání pracovní skupiny byla zaměřena na problematiku léčivých přípravků na vzácná onemocnění. Paní doktorka Kopečková osvětlila proces designace a registrace léčivého přípravku na vzácné onemocnění ve světle Nařízení (ES) č.141/2000 Evropského parlamentu a Rady o léčivých přípravcích pro vzácná onemocnění a následně byla diskutovaná česká současná praxe vstupu léčivých přípravků na vzácná onemocnění do systému veřejného zdravotního pojištění v souvislosti s implementací paragrafu 39da novelizovaného zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění, který je účinný od ledna 2022. Pracovní skupina upozornila na nejasnosti výkladu pojmu léčivého přípravku na vzácné onemocnění s ohledem na vztah k orphanu (tzv. aktivnímu orphanu) podle uvedeného evropského nařízení a v důsledku toho nenaplnění očekáváného záměru novely zákona. Pracovní skupina chce co nejdříve uspořádat další jednání, kde bude tato problematika dále řešena. Takového setkání by se měli účastnit též dotčení zástupci Ministerstva zdravotnictví a Státního ústavu pro kontrolu léčiv, případně zdravotních pojišťoven.

Druhá část setkání pracovní skupiny se věnovala také problematice novelizovaného zákona o veřejném zdravotním pojištění, a to paragrafu 16 – tzv. výjimečné úhradě. Diskutována byla zásadní změna, kterou je podrobná specifikace celého procesu rozhodování o výjimečné úhradě, kdy jsou nově pevně stanovena procesní pravidla tohoto řízení a jeho průběh, jelikož dosud byly postupy pojišťoven roztříštěné a právní úprava byla dotvářena až judikaturou soudů. Pacientské organizace však upozornily, že v praxi nastávají složitosti např. s plošným zamítáním žádostí, opakovaným žádáním, informovanými souhlasy, odvolacími procesy apod. Ohledně opakovaných žádostí o úhradu bude formulován konkrétní dotaz na zdravotní pojišťovny.