Třetí jednání pracovní skupiny Pacientské rady pro inovativní léčbu

 12. 11. 2018, publikováno: 12. 11. 2018  

V pondělí 12. listopadu 2018 se na Ministerstvu zdravotnictví ČR konalo již třetí jednání pracovní skupiny Pacientské rady pro inovativní léčbu.


Hlavním cílem jednání bylo sdílení informací o aktuálních připravovaných změnách systému úhrad v oblasti inovativní léčby mezi Ministerstvem zdravotnictví ČR a zástupci pacientů a dále problematika společného hodnocení zdravotnických technologií v EU (Joint HTA).

Na jednání vystoupil náměstek ministra Filip Vrubel, který přítomné seznámil s činností Pracovní skupiny pro revizi systému cen a úhrad léčiv a informoval o konkrétních navrhovaných změnách týkajících se problematiky vstupu vysoce inovativních léčivých přípravků a léků orphanů či ultraorphanů do systému úhrad. Navržené změny jsou předmětem připravované novelizace zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění.

Zástupce Ministerstva zdravotnictví odboru farmacie Michal Synek prezentoval na jednání problematiku společného hodnocení zdravotnických technologií v rámci EU (Joint HTA) a vysvětlil oficiální pozici stanovisko České republiky k návrhu Nařízení Evropského parlamentu a Rady o hodnocení zdravotnických technologií a o změně směrnice 2011/24/EU .

Po diskusi, ve které zástupci pacientů oponovali argumentům nesouhlasného postoje ČR vůči návrhu nařízení, vyjádřili zástupci pacientů vůli formulovat své usnesení podporující aktivity směřující ke společnému závaznému hodnocení bezpečnosti a účinnosti zdravotnických technologií v rámci Evropské unie. Návrh usnesení byl přijat hlasováním per rollam.

Fotogalerie