11. zasedání Pacientské rady

 3. 12. 2019, publikováno: 11. 12. 2019  

Dne 3 .12. 2019 se sešla Pacientská rada ministra zdravotnictví ke svému jedenáctému zasedání. V rámci zasedání se diskutovalo o elektronizaci ve zdravotnictví, byl představený dokument Zdraví 2030, účastníci byli dále informováni o postupu prací na některých připravovaných novelách zákonů. Zazněly informace o činnosti pracovních skupin Pacientské rady a dalších pracovních skupin, dále také aktuální informace o projektu Pacientský hub.


Prvním příspěvkem zasedání Pacientské rady byla prezentace Ing. Martin Zemana, ředitele Odboru Národního centra elektronického zdravotnictví. Ve svém příspěvku seznámil účastníky se Zákonem o elektronickém zdravotnictví a bezpečném sdílení dat mezi poskytovateli zdravotních služeb. Ing. Zeman vysvětlil potřebu nastavení pravidel sdílení / výměny informací ve zdravotnictví, vysvětlil také potřebu vzniku společných sdílených digitálních služeb – vytvoření navzájem spolupracujícího prostředí. Zmiňovaný zákon by měl podpořit dostupnost zdravotnické dokumentace pro pacienty a péči o vlastní zdraví. Prezentaci Ing. Zemana najdete níže.

V následujícím bodě programu Mgr. Jana Hlaváčová, vedoucí Oddělení podpory práv pacientů představila dokument Zdraví 2030, zejména pak Dílčí cíl č. 2.1.10 tohoto dokumentu, kterým je Posílení segmentu pacientských organizací a organizací zaměřených na pomoc pacientům. Mezi jednotlivé aktivity, kterými má být tohoto cíle dosaženo patří zajišťování účasti zástupců pacientů v rámci prací ministerstva zdravotnictví, včetně činnosti Pacientské rady ministra zdravotnictví, komunikace a setkávání se s pacientskými organizacemi a organizacemi zaměřenými na pomoc pacientům, edukace zástupců pacientů a zástupců organizací zaměřených na pomoc pacientům formou konferencí, seminářů, workshopů a stáží a další aktivity.

V další části zasedání informovala Mgr. Anna Konopásková z Oddělení podpory práv pacientů o postupu prací v rámci novelizací zákona č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování a zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění.

V následující části zasedání byli prostřednictvím tajemnice Pacientské rady ministra zdravotnictví Ing. Moniky Poliakové z Oddělení podpory práv pacientů a vedoucích pracovních skupin Pacientské rady ministra zdravotnictví účastníci zasedání informováni o aktuálním děním v rámci jednotlivých pracovních skupin Pacientské rady.

O aktuálním vývoji projektu Pacientský hub informovala Jitka Pražáková, BBS z Oddělení podpory práv pacientů. Realizátorem projektu je Ministerstvo zdravotnictví, projekt si klade za cíl vytvoření fyzického prostoru a webového portálu pro pacientské organizace. Pacientský hub bude sloužit především k realizaci vzdělávacích aktivit, přenosu know-how, sdílení zkušeností.