13. zasedání Pacientské rady

 4. 6. 2020, publikováno: 4. 6. 2020  

Dne 4. června 2020 se konalo třinácté zasedání Pacientské rady. Pozvání na zasedání přijal Radek Policar, náměstek ministra zdravotnictví pro legislativu a právo, Alena Šteflová, náměstkyně ministra zdravotnictví a další hosté. Diskuze byla věnovaná dostupnosti zdravotní i sociální péče, aktuálním mimořádným opatřením MZ a jejich postupnému uvolňování.


V úvodním příspěvku se Radek Policar, náměstek pro legislativu a právo věnoval klíčovým oblastem legislativy, na kterých aktuálně ministerstvo zdravotnictví intenzivně pracuje.  Jde o novelu zák. č. 372/2011 Sb. o Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování a zák. č. 48/1997 Sb. Zákon o veřejném zdravotním pojištění. Dále diskutovanou oblastí je zákon o elektronizaci zdravotnictví, zejména pak problematika e-receptů a e-neschopenek.

Náměstkyně ministra zdravotnictví Alena Šteflová ve svém příspěvku přiblížila mimořádná opatření vydané ministerstvem zdravotnictví, které byly zacílené jak na širokou veřejnost, tak na poskytovatele zdravotní péče. Přiblížila zřízení a provoz krizové linky 1212, chatu virtuální sestra Anežka, tyto komunikační kanály byly určené nejenom pro širokou veřejnost, ale také např. pro pracovníky ve zdravotnictví, a byly provozovány i v anglickém jazyce. V další části příspěvku paní náměstkyně seznámila s aktivitami Pracovní skupiny pro zajištění péče pro pacienty s chronickými onemocněními, v rámci této skupiny ministerstvo spolupracovalo s odborníky a specialisty z různých oborů.

O mimořádných opatřeních vydaných Ministerstvem práce a sociálních věcí pohovořil Jan Vrbický, vedoucí oddělení koncepce sociálních služeb. Informoval o rozvolňování mimořádných opatření, o testování zaměstnanců v sociálních službách i o způsobu testování klientů některých sociálních služeb.

V dalším příspěvku Agáta Jankovská z Aliance pro individualizovanou podporu seznámila s výsledky dalšího dotazníkového šetření, kterého cílem bylo poukázat na dopady pandemie covid-19 na lidi se zdravotním postižením, dlouhodobým onemocněním a jejich pečující. S výsledky dotazníkového šetření se můžete seznámit v přílohách pod příspěvkem. S dalším, aktuálně probíhajícím dotazníkovým šetřením, zaměřeným na oblast duševního zdraví, seznámila účastníky zasedání Marie Salomonová ze společnosti Nevypusť Duši.

Jana Hlaváčová, vedoucí Oddělení podpory práv pacientů, se ve svém příspěvku věnovala tématu financování pacientských organizací a dopadům pandemie COVID-19 na dotační podporu pacientských organizací v letošním roce.

Pacientská rada  (pdf PDF soubor, 386 kB)

AIP_dopady pandemie covid-19 na lidi se zdravotním postižením prezentace (pdf PDF soubor, 440 kB)

Zápis ze zasedání  (pdf PDF soubor, 284 kB)

Fotogalerie