Informace o očkování

publikováno: 22. 4. 2021  

V tomto článku naleznete informace o očkování proti covidu-19 určené především chronicky nemocným lidem. Postupně budeme do tohoto textu přidávat další informace a aktualizovat stávající. 


piktogram - znakový jazyk  Informace v českém znakovém jazyce naleznete na YouTube kanále Ministerstva zdravotnictví.

  Informace o přihlášení na očkování pro lidi s mentálním znevýhodněním ve formátu snadného čtení.

V tomto článku naleznete:

 1. Proč očkujeme?
 2. Kdo je nyní očkován?
 3. Za jakých podmínek se mohu nechat očkovat?
 4. Objednávání se k očkování 
 5. Očkovací látky
 6. Nežádoucí účinky 
 7. Materiály ke stažení
 8. Odkazy na další informace 

1. PROČ OČKUJEME? 

Očkování osob je nejefektivnějším způsobem zastavení šíření pandemie nemoci covid-19. Některé nemoci byly očkováním dokonce úplně vymýceny. 

Díky společnému úsilí velkého množství výzkumných týmů světa se ve velice rychlé době, aniž by se přeskočilo jakékoliv ze stádií výzkumu a testování, podařilo vyvinout očkovací látky proti nemoci covid-19. Nyní je nutné, co nejrychleji naočkovat co nejvyšší počet obyvatel České republiky, aby se snížil počet závažných případů průběhu nemoci covid-19 a s tím spojená zátěž na zdravotnický systém. 

Očkováním se nemoci covid-19 pravděpodobně nezbavíme. Naopak se předpokládá, že díky očkování se tato nemoc stane běžným respiračním onemocněním a Česká republika se bude moci vrátit do standardního stavu bez probíhající pandemie a začít postupně pracovat na nápravě škod touto pandemií způsobených. 

V tom nám pomůže právě kolektivní imunizace společnosti prostřednictvím dostatečného proočkování obyvatelstva. Abychom toho dosáhli je potřebné proočkovat 65–70 % populace. Z toho důvodu Vás prosíme, pokud jste k tomu zdravotně způsobilý/á, abyste očkování podstoupil/a co nejdříve. Každý, kdo se naočkuje, chrání hlavně sebe, ale pomáhá také ochránit ty, kteří tak kvůli svému zdravotnímu stavu, nízkému věku nebo jiným objektivním důvodům učinit nemohou. Očkování nám pomůže se vrátit k běžnému životu.

 

2. KDO JE NYNÍ OČKOVÁN? 

Vzhledem k nedostatku očkovacích látek bylo nutné vybrat skupiny osob, které budou očkovány přednostně. Tyto prioritní skupiny osob jsou výsledkem širokého odborného a politického konsenzu. Základní rámec prioritizace je stanoven ve Strategii očkování proti covid-19 v České republice, která byla aktualizována ke dni 22. prosince 2020. Strategii dále rozvíjí Metodický pokyn pro očkovací kampaň (Plán provedení), jenž byl aktualizován ke dni 5. března 2021. Aktuální verze prioritizace vychází zejména z Rozhodnutí Rady vlády pro zdravotní rizika ze dne 16. února 2021
a z poznatků plynoucích z aplikační praxe očkovací kampaně.

Základními kritérii jsou věk, zdravotní stav a povolání.

věk:

 • osoby starší 16 let – od 4. 6. 2021 

zdravotní stav:

povolání:

 • zdravotničtí pracovníci, osoby podílející se na poskytování zdravotní péče a osoby pracující na odběrových místech či s potenciálně infekčním materiálem
 • zaměstnanci domovů pro seniory, domovů se zvláštním režimem, domovů pro osoby se zdravotním postižením a odlehčovacích služeb, kteří přicházejí do přímého kontaktu s uživateli sociálních služeb
 • kritičtí zaměstnanci kritické infrastruktury
 • ...

Kdy budou moci být očkovány děti mladší 16 let? 

Osoby starší 12 let je možné očkovat očkovací látkou Comirnaty (Pfizer/BioNTech). Očkovacími látkami Moderna, Vaxzevria (AstraZeneca) a Janssen (Johnson&Johnson) je možné očkovat pouze dospělé. Osoby mladší budou očkovány, až bude registrována očkovací látka pro použití u osob mladších.

3. ZA JAKÝCH PODMÍNEK SE MOHU NECHAT OČKOVAT? 

Souhrny údajů o přípravku (ComirnatyModernaVaxzevriaJanssen) vypracované Evropskou agenturou pro léčivé přípravky obsahují kontraindikace a další obecná doporučení. Pokud si nejste jistí, zda se nechat očkovat, obraťte se na Vašeho ošetřujícího nebo očkujícího lékaře. 

V jakém zdravotním stavu bych měl/a být, abych mohl/a být očkován/a? 

U osob trpících závažným akutním horečnatým onemocněním nebo akutní infekcí se má podání očkovací látky odložit. Přítomnost mírné infekce a/nebo horečky nízkého stupně není důvod k odložení očkování. V případě pochybností konzultujte vhodnost očkování se svým ošetřujícím lékařem. 

Pokud jsem covid-19 již prodělal/a, kdy nejdříve se mohu nechat očkovat? 

Prodělaný covid-19 není kontraindikací očkování. Délka protektivní imunity po prodělaném onemocnění covid-19 není známa a tato imunita není navozena u všech osob po prodělané infekci. Na druhou stranu symptomatická reinfekce během 3 až 6 měsíců je podle dostupných údajů málo pravděpodobná. Z tohoto důvodu je Českou vakcinologickou společností ČLS JEP doporučeno při omezené dostupnosti vakcíny odložit očkování u osob, které prodělaly onemocnění covid-19, o minimálně 3 měsíce po ukončení izolace. V případě onemocnění covid-19 po aplikaci první dávky Česká vakcinologická společnost ČLS JEP doporučuje odložení aplikace druhé dávky minimálně o 3 měsíce po ukončení izolace (stanovisko k uznatelnosti očkování proti covid-19 provedeném v zahraničí a zahájení očkování pro prodělaném onemocnění ze dne 7. 5. 2021). U každého zájemce o očkování je přitom vždy nezbytné individuálně posoudit závažnost překonaného onemocnění covid-19, změnu jeho zdravotního stavu a klinický stav v době očkování.

Je nutné se před očkováním nechat otestovat? 

Před očkováním není nutné absolvovat test na covid-19. Očkování osoby s covidem-19 nemůže vést k poškození jejího zdraví. 

Kdo mi řekne, jaké jsou kontraindikace očkování? 

Kontraindikace by Vám měl sdělit očkující lékař, příp. Váš ošetřující lékař. Očkování se neprovádí u osob mladších 16 let a u osob alergických na některou z léčivých nebo pomocných látek očkovací látky. Dále se očkování odkládá u osob s akutním horečnatým onemocněním nebo akutní infekcí. 

Z důvodu nedostatku údajů se má podávání látky v těhotenství zvážit pouze v případě, pokud možné přínosy převáží jakákoli potenciální rizika pro matku a plod. Není známo, zda se očkovací látky vylučují do lidského mateřského mléka. Studie na zvířatech nenaznačují přímé ani nepřímé škodlivé účinky na rozmnožování. 

 

4. OBJEDNÁVÁNÍ SE K OČKOVÁNÍ 

Objednat se k očkování lze prostřednictvím: 

Co mám dělat, když se nemohu dostavit do očkovacího místa/ordinace praktického lékaře? Bude mi poskytnut mobilní očkovací tým? 

Mobilní očkovací tým funguje pouze pro zabezpečení očkování institucionalizovaných osob. Pokud se nemůžete dostavit do očkovacího místa, domluvte se se svým praktickým lékařem na jiné možnosti očkování, která bude v souladu s Metodickým pokynem. Praktický lékař může osoby očkovat v rámci návštěvní služby.

Jaká bude cena očkování? 

Očkování je pro osoby, které se účastní veřejného zdravotního pojištění bezplatné.

Kde získám potvrzení o provedeném očkování?

Certifikát o očkování si lze vyzvednout přes očkovací portál.

 

5. OČKOVACÍ LÁTKY

Veškeré léčivé přípravky včetně očkovacích látek musí projít složitým a kontrolovaným vývojem tak, aby se zajistila jejich bezpečnost účinnost. Vývoj je zakončen registrací, po které je možné přípravek uvádět na trh. Samozřejmě i všechny registrované očkovací látky proti covidu-19 prošly, resp. projdou, všemi fázemi a jsou, resp. budou, dostatečně bezpečné a účinné. Sledování bezpečnosti a účinnosti probíhá i po uvedení látek na trh prostřednictvím tzv. farmakovigilance, a to jak na úrovni České republiky, tak i na úrovni Evropské unie.  

V současné době jsou v EU registrovány očkovací látky:

Dále se předpokládá, že budou registrovány očkovací látky od společností: CureVac, Sanofi Pasteur (GSK) a Novavax. 

Jaký je rozdíl mezi jednotlivými očkovacími látkami? 

V současnosti jsou ve vývoji čtyři různé typy očkovacích látek: 

 1. Prvním typem jsou látky na bázi nukleové kyseliny mRNA. Do této kategorie spadají očkovací látky Comirnaty (Pfizer/BioNTech), Moderna a CureVac. Tento typ očkovací látky obsahuje nosič informace s pokynem pro lidské buňky, aby začaly vytvářet část tzv. spike proteinu, který je jedinečný pro koronavir způsobující covid-19. Imunitní systém proti této pro tělo cizorodé látce následně vytvoří protilátky. Protože se vyrobí jen část spike proteinu, nemůže očkované osobě uškodit, ale i tato malá část je schopna vyvolat u očkovaného nejen tvorbu protilátek proti covidu-19, ale vyvolat komplexní imunitní odpověď, a tím očkovaného chránit před tímto onemocněním. V případě, že očkovaná osoba přijde do styku s koronavirem způsobujícím covid-19, její imunitní systém rozpozná spike protein na jeho obalu a rychle a efektivně na něj zaútočí pomocí protilátek.  

Pro více informací o očkovacích látkách typu mRNA doporučujeme dokument Státního zdravotního ústavu Základní údaje o mRNA covid-19 vakcíně nebo výzvu České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně ke zvládnutí současné epidemiologické situace s covid-19 a očkování

 1. Druhým typem jsou očkovací látky Vaxzevria (AstraZeneca) a Janssen (Johnson&Johnson) využívající tzv. vektorovou technologii, při níž se na vektor – adenovir, připojí genetická informace z koronaviru. Tato kombinace vyvolá v těle očkované osoby imunitní odpověď proti koronaviru způsobujícímu covid-19.  
 1. Dalším typem je očkovací látka  na bázi proteinů vyvíjená společností Sanofi Pasteur (GSK) a Novavax. Tato látka obsahuje fragmenty bílkoviny, která je pro virus jedinečná. Imunitní systém tuto jedinečnou bílkovinu rozpozná a vytvoří přirozenou obranu proti covidu-19. 
 1. Posledním typem jsou celovirionové (atenuované) očkovací látky obsahující buď živé neškodné a nechoroboplodné mikroorganismy nebo usmrcené patogeny, které se tedy nemohou po aplikaci látky množit v těle hostitele a tím mu způsobit onemocnění.  

Žádná z očkovacích látek nemůže způsobit covid-19 u očkované osoby. Všechny registrované očkovací látky jsou stejně účinné, pokud jde o jejich schopnost ochránit očkovaného před těžkým a smrtelným průběhem covid-19.

Bude se očkovat jednou nebo více dávkami? Pokud více dávkami, v jakých časových rozestupech? 

Očkovací látka Janssen se očkuje pouze jednou dávkou. Ostatní aktuálně registrované očkovací látky (Comirnaty, Moderna, Vaxzevria) je nutné očkovat dvěma dávkami. Termín očkování druhé dávky se dozvíte z centrálního registračního systému nebo od očkujícího lékaře. Je velmi důležité, abyste podstoupil/a i očkování druhou dávkou, jinak Vás nemusí očkovací látka vůbec nebo dostatečně ochránit proti onemocnění. 

Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ze dne 6. dubna 2021 byly intervaly pro druhou dávku určeny následovně:

 • Comirnaty (Pfizer/BioNTech) – 38-42 dní od podání první dávky
 • Moderna – 38-42 dní od podání první dávky
 • Vaxzevria (AstraZeneca) – 84-91 dní od podání první dávky

V případě, že interval mezi podáním první a druhé dávky překročil doporučený interval, první dávka se počítá a druhá dávka se aplikuje, co nejdříve je to možné. Česká vakcinologická společnost ČLS JEP upozorňuje, že pozdní aplikace druhé dávky očkovací látky vede k pozdnímu dosažení maximální účinnosti vakcinace. Při chybné aplikaci po kratším intervalu se dle doporučení České vakcinologické společnosti ČLS JEP chybně podaná dávka očkovací látky neopakuje.

Za jak dlouho je očkování účinné? 

V případě očkování očkovací látkou Comirnaty (Pfizer/BioNTech) je ochrana dostatečná až po 7 dnech od podání druhé dávky, tj. přibližně měsíc po první dávce očkování. U očkovací látky Moderna až po 14 dnech od podání druhé dávky. Očkovací látka Vaxzevria (AstraZeneca) by měla plně chránit po 15 dnech od druhé dávky. Do té doby je nutné se chovat podle doporučených hygienicko-epidemiologických postupů k ochraně vlastního zdraví i zdraví ostatních.

Budeme přebírat informace o očkovaných ze zahraničí, kde se již očkuje? 

Mezinárodní spolupráce ohledně onemocnění covid-19 a očkování proti němu funguje a bude fungovat i nadále. V rámci farmakovigilance se u registrovaných očkovacích látek v České republice a Evropské unii sleduje a vyhodnocuje jejich bezpečnost a účinnost. 

Jak dlouho trvá ochrana před onemocněním? 

Doba ochrany poskytovaná očkováním zatím není známa, protože je stále hodnocena v probíhajících klinických studiích. 

 

6. NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY 

Nežádoucími účinky se rozumí odezva na očkovací látku, která je nepříznivá a nezamýšlená. 

Jaké mohou být nežádoucí účinky? 

Nejčastějšími nežádoucími účinky registrovaných očkovacích látek byly u účastníků klinických studií pozorovány bolest a zduření v místě injekce, únava, bolest hlavy, svalů a kloubů, zimnice a horečka. Nežádoucí účinky byly zpravidla mírné nebo střední intenzity a odezněly během několika dní. Jsou způsobené žádanou reakcí imunitního systému na cizorodý prvek v těle. Více informací o nežádoucích účincích naleznete v souhrnech údajů o přípravku (Comirnaty, Moderna, Vaxzevria, Janssen).

Co se stane, když budu mít z očkovací látky nežádoucí účinky? 

Nežádoucí účinky se u očkovacích látek mohou objevit jako u kteréhokoliv léčiva. Bezpečnost látek bude nadále sledována. V případě, že se u Vás objeví závažný nebo neočekávaný nežádoucí účinek, nahlaste ho Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv. Hlášení je možné zaslat pomocí tištěného nebo elektronického formuláře dostupného na webových stránkách SÚKL. Adresa pro zasílání je Státní ústav pro kontrolu léčiv, oddělení farmakovigilance, Šrobárova 48, Praha 10, 100 41, e-mail: farmakovigilance@sukl.cz

 

7. MATERIÁLY KE STAŽENÍ

8. ODKAZY NA DALŠÍ INFORMACE 

Covid portál 

Informace pacientských organizací: 

Informace odborných společností: 

Základní údaje o mRNA vakcíně: 

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Evropská agentura pro léčivé přípravky:

Aktuální informace o covid-19 - oficiální informační portál Ministerstva zdravotnictví: 

Další: