Zákon o elektronizaci zdravotnictví

publikováno: 24. 8. 2021  

Senát schválil 18. 8. 2021 návrh zákona o elektronizaci zdravotnictví.


Účelem zákona o elektronizaci je poskytnout základní právní rámec, na který budou moci být navázány další služby v oblasti elektronického zdravotnictví. Obsahuje základní infrastrukturu elektronizace zdravotnictví, právně definované role a odpovědnosti subjektů v systému elektronického zdravotnictví a definice s tím souvisejících pojmů, standardů komunikace, pravidel sdílení či předávání zdravotnické dokumentace.

Pacientům bude umožněn přístup k jejich údajům prostřednictvím Portálu elektronického zdravotnictví, kde naleznou nabídku služeb elektronického zdravotnictví a webové a mobilní aplikace. Návrh zákona nezavádí žádné centralizované úložiště zdravotnické dokumentace nebo dat o zdravotním stavu pacienta, ale umožňuje bezpečné předávání zdravotnické dokumentace nebo jejích částí mezi poskytovateli zdravotních služeb nebo mezi poskytovatelem a zdravotní pojišťovnou. 

Zákon o elektronizaci zavádí nový informační systém veřejné správy – Integrované datové rozhraní, které je tvořeno:

 1. kmenovými zdravotnickými registry:
  • účel: ztotožnění a jednoznačná identifikace pacienta a zdravotnického pracovníka
  • kmenový registr poskytovatelů zdravotních služeb
  • kmenový registr zdravotnických pracovníků
  • kmenový registr pacientů
   • identifikátor, RČ, jméno a příjmení, adresa pobytu, identifikační číslo registrujícího poskytovatele zdravotních služeb, kontakt, datum a místo narození, datum úmrtí, preferovaný jazyk, pohlaví, zdravotní pojišťovna, svéprávnost, zákonný zástupce
 2. službami vytvářející důvěru
  • elektronická časová razítka, elektronické pečetě, elektronický podpis, přístupové certifikáty
 3. centrálními službami elektronického zdravotnictví
  • nahlížení na údaje v kmenových registrech
  • zápisy do registrů
  • výměnná síť
   • bezpečné předávání zdravotnické dokumentace – mezi poskytovateli zdravotních služeb, mezi poskytovatelem a zdravotní pojišťovnou
   • dočasné úložiště zdravotnické dokumentace 
  • systém správy souhlasů
   • evidence pacientem udělených souhlasů 3. osobám
   • ověření přístupu 3. osob ke službám elektronického zdravotnictví
   • evidence vysloveného nesouhlasu pacienta s předáváním pacientského souhrnu do jiného členského státu
  • Portál elektronického zdravotnictví
   • přístup oprávněných a zapisujících osob k systémům Integrovaného datového rozhraní
   • nabídka služeb elektronického zdravotnictví a informace o něm
   • zveřejňování webových a mobilních aplikací
  • katalog služeb elektronického zdravotnictví
 4. žurnálem činností
  • účel: zajištění ochrany osobních údajů
  • zaznamenávání a uchovávání informací o operacích a činnostech oprávněných osob

Ministerstvo zdravotnictví zřídí součásti Integrovaného datového rozhraní k 1. lednu 2023.

Tématem elektronického zdravotnictví se zabývá: