Seznam pacientských organizací

publikováno: 17. 6. 2022  

Informační článek o tom,  k čemu slouží Seznam pacientských organizací a jak podat žádost o zapsání na něj.


Co to je Seznam pacientských organizací?

Do Seznamu pacientských organizací jsou zapsány organizace, které ministerstvu zdravotnictví podají žádost o zapsání a zároveň splňují zákonné podmínky pro zápis. Seznam pacientských organizací v současnosti využívá Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL), který na jeho základě pozve konkrétní pacientskou organizaci do řízení o úhradě léčiv na vzácná onemocnění. Dále se pacientské organizace zapsané na Seznamu mohou stát členy poradního orgánu ministerstva zdravotnictví, který posuzuje úhradu léčiv na vzácná onemocnění.

Seznam pacientských organizací včetně podmínek pro zápis je upraven zákonem o zdravotních službách (§ 113f). Seznam je zveřejněn na této stránce.

Proč být na Seznamu pacientských organizací zapsán?

Pouze pacientské organizace, které jsou zapsány na Seznamu pacientských organizací, mohou zastupovat pacienty, a to:

Podmínky zapsání

Podmínky pro zapsání organizace na Seznam pacientských organizací upravuje § 113f zákona o zdravotních službách. Zjednodušený přehled:

hlavní činnost pomoc pacientům a ochrana jejich práv a zájmů
doba činnosti min. 12 měsíců bezprostředně předcházejících datu podání žádosti
členové / osoby podílející se na činnosti

zpravidla:

  • pacienti
  • jejich osoby blízké nebo
  • jejich zástupci podle občanského zákoníku
řízení organizace
  1. pacienti, jejich osoby blízké nebo jejich zástupci mají na řízení rozhodující vliv (spolek) / prokazatelně rozhodující vliv (o.p.s., ústav)
  2. členové statutárního a nejvyššího orgánu, není-li tento orgán členskou schůzí, jsou voleni členy spolku, kterými jsou zpravidla pacienti, jejich osoby blízké nebo jejich zástupci podle občanského zákoníku, anebo spolky (pro o.p.s. a ústav platí obdobně)
transparentnost

organizace zveřejňuje na svých internetových stránkách:

  • účetní závěrku
  • zdroje financování
právní forma spolek, ústav, obecně prospěšná společnost

Jak podat žádost o zapsání na Seznam pacientských organizací?

V případě, že chcete zastupovat pacienty v řízení o úhradě léčiv na vzácná onemocnění (§ 39da zákona o veřejném zdravotním pojištění) a splňujete podmínky uvedené v zákoně o zdravotních službách (§ 113f), zašlete na ministerstvo zdravotnictví:

Není nutné zasílat dokumenty, které jsou zveřejněny v rejstříku (or.justice.cz).

Žádost se všemi jejími přílohami lze zaslat:

Jak probíhá řízení o žádosti o zapsání do Seznamu pacientských organizací?


Nejčastější chyby při podávání žádosti

chybějící část účetní závěrky

Zákon o účetnictví (§ 18) stanoví, že účetní závěrka má 3 obligatorní části: rozvahu (bilanci), výkaz zisku a ztráty a přílohu, která vysvětluje a doplňuje informace obsažené v předchozích částech. Nutné je dodat všechny tyto tři obligatorní části.

nezveřejněná účetní závěrka

Účetní závěrku nestačí pouze poslat na ministerstvo zdravotnictví nebo ji mít zveřejněnou v rejstříku, ale je nutné všechny její části (rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha) zveřejnit na internetových stránkách organizace.

FAQ – nejčastější dotazy

Seminář „Seznam pacientských organizací – k čemu slouží a jak na něm být?”