Informace pro osoby zranitelné v souvislosti s jejich zdravotním stavem

publikováno: 11. 7. 2020  

! AKTUÁLNĚ !

Aktuálně probíhá plošné uvolňování přijatých opatření – s ohledem na vývoj epidemiologické situace a za podmínek, které mají zabránit nekontrolovanému šíření COVID-19 a chránit obyvatele ČR. Sledovat je však třeba také epidemiologickou situaci v místě, kde se aktuálně pohybujete. Podle té totiž může dojít ke zpřísnění plošných opatření.


Osobám s rizikovými zdravotními faktory přitom doporučujeme dodržovat vyšší obezřetnost, sledovat doporučení k daným diagnózám (vizte níže) a v pochybností případě konzultovat s ošetřujícím lékařem možné nejasnosti ohledně režimu, jak se ve vztahu k vlastnímu zdravotnímu stavu v souvislosti s pandemií COVID-19 chovat.

UVOLŇOVÁNÍ

 

Co aktuálně platí

https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/vyhlaseni-nouzoveho-stavu-180234/

 

Harmonogram uvolňování podnikatelských činností, opatření ve školách a v sociálních službách

https://www.vlada.cz/cz/epidemie-koronaviru/dulezite-informace/harmonogram-uvolnovani-podnikatelskych-cinnosti--opatreni-ve-skolach-a-v-socialnich-sluzbach-180969/

 

Více informací o platných protiepidemických opatřeních MZ pro celou ČR i krajských hygienických stanic pro lokální ohniska se zvýšeným výskytem onemocnění COVID-19 naleznete zde:

https://koronavirus.mzcr.cz/aktualni-opatreni/. Informace a platná protiepidemická opatření v daném kraji můžete najít také na webových stránkách příslušné krajské hygienické stanice.

 

Uvolňování opatření – sociální služby doporučené postupy MPSV

https://www.mpsv.cz/web/cz/socialni-sluzby-info

 

 

 

Časté dotazy:

Návštěvy v zařízeních lůžkové péče a sociálních služeb v pobytové formě odlehčovacím sociálním službám v pobytové formě

 

Od 4.7.2020

http://www.mzcr.cz/dokumenty/mimoradne-opatreni-omezeni-provozu-zdravotnickych-zarizeni-luzkove-pece-a-zari_19515_4135_1.html

 

 

Od 25.5.2020

https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/05/Mimo%C5%99%C3%A1dn%C3%A9-opat%C5%99en%C3%AD-%E2%80%93-omezen%C3%AD-provozu-zdravotnick%C3%BDch-za%C5%99%C3%ADzen%C3%AD-l%C5%AF%C5%BEkov%C3%A9-p%C3%A9%C4%8De-a-za%C5%99%C3%ADzen%C3%AD-soci%C3%A1ln%C3%ADch-slu%C5%BEeb-s-%C3%BA%C4%8Dinnost%C3%AD-od-25.-5.-2020-do-odvol%C3%A1n%C3%AD.pdf

 

MZ rovněž vydalo metodické doporučení k přítomnosti zákonných zástupců u nezletilého v době nouzového stavu:

https://koronavirus.mzcr.cz/metodicke-doporuceni-k-pritomnosti-zakonnych-zastupcu-u-nezletilych-pacientu-v-dobe-nouzoveho-stavu

DOPORUČENÍ PRO OSOBY S CHRONICKÝM ONEMOCNĚNÍM

Pro chronické pacienty platí obecná doporučení jako pro širokou veřejnost. Lidé s některými chronickými onemocněními však mohou být v souvislosti s možností nákazy novým typem koronaviru vystaveni větším rizikům než zdraví lidé. Kromě obecných informací dostupných na webu koronavirus.mzcr.cz jsme připravili další doporučení pro osoby s chronickým onemocněním.

Pro chronické pacienty platí stejná obecná doporučení jako pro širokou veřejnost. Důležité je dodržovat základní hygienická pravidla. Doporučujeme:

V souvislosti s chronickým onemocněním doporučujeme:

Pro pacienty s některými chronickými onemocněními existují specifická doporučení vztahující se ke konkrétní diagnóze. Velmi cenným zdrojem informací jsou příslušné pacientské organizace, které zveřejňují doporučení odborných lékařských společností či je ve spolupráci s nimi připravují. Sledujte proto stránky Vaší pacientské organizace.

Pro snadnou orientaci pak v tabulce níže naleznete odkazy na doporučení pro osoby s daným onemocněním.

Diagnóza Odkaz na informace
Celiakie https://www.celiak.cz/celiaci-a-covid-19
CMP a získaná poškození mozku https://cerebrum2007.cz/
Cystická fibróza https://www.klubcf.cz/pribehy-rodicu-a-jejich-deti-s-cf/vyjadreni-klubu-cf-a-pracovni-skupiny-pro-cf-ke-koronaviru.html
 
Cystická fibróza https://klubcf.cz/koronavirus-informace/koronavirus/blog.html
Diabetes – děti http://www.diadeti.cz/data2/coronavirus%20a%20diabetes%20letak%20detirodice%20a4pm_fin%C3%A1ln%C3%AD%20verze.pdf

Duševní onemocnění

https://www.facebook.com/notes/nevypusť-duši/služby-pro-uživatele-psychiatrické-a-psychologické-péče-v-nouzovém-stavu/2701582056795045/

Hereditární angioedém

https://haejunior.cz/

Leukémie

http://diagnoza-leukemie.cz/priznaky-a-priciny-cml/cml-a-covid-19

Leukémie

https://diagnozaleukemie.cz/vitejte-ve-video-knihovnicce-pacienta-s-chronickou-lymfocytarni-leukemii/cll-a-covid-19

Maligní lymfom

https://lymfomhelp.cz

Onkologické onemocnění prsu

https://www.breastcancer.cz/cs/aktuality/desatero-bezpecnosti-onkologickeho-pacienta-pro-aktualni-obdobi

Onkologické onemocnění prsu

https://www.dialog-jessenius.cz/img/a/img_1280.jpg

Onkologické onemocnění u dětí – vyléčení dětští pacienti v dospělosti

www.ighg.org

 

Osoby s míšní lézí

https://vozejkov.cz/cz/aktuality/legislativa/doporuceni-pro-prevenci-a-onemocneni-covid-19-u-osob-s-misni-lezi  

Osoby s míšní lézí

https://czepa.cz/blog/2020/03/23/doporuceni-pro-prevenci-pred-nakazou-virem-covid-19-pro-klienty-po-misnim-poraneni/ 

Pacienti s chronickými střevními záněty

https://www.crohn.cz/infekce-covid-19-desatero-pro-pacienty-s-ibd

Pacienti s chronickými střevními záněty

https://www.crohn.cz/koronavirus-covid-19-a-idiopaticke-strevni-zanety

Revmatické onemocnění

https://www.revmaliga.cz/aktualita/covid-19/

Roztroušená skleróza

http://www.mladisklerotici.cz/neprehlednete/aktualni-informace-ohledne-prevence-koronaviru-u-osob-s-rs-1528/

Spinální svalové atrofie

https://smaci.cz/o-nas/aktuality/ochrana-pacienta-s-sma-v-souvislosti-s-epidemii-covid-19

Svalová dystrofie Duchenne/Becker

https://www.parentproject.cz/blog/pandemie-koronaviru-covid-19-par-zakladnich-informaci-a-doporuceni-pro-pacienty

Svalová dystrofie Duchenne/Becker

https://www.endduchenne.cz/koronavirus-otazky-a-odpovedi/

Odborná společnost / Odborné pracoviště Odkaz na informace
Česká společnost pro hypertenzi Stanovisko ČSH
Česká diabetologická společnost (pro dospělé pacienty) https://www.diab.cz/novinky/diabetes-a-covid-19-informace-pro-pacienty-544
Česká diabetologická společnost (pro děti a jejich rodiče) https://www.diab.cz/novinky/diabetes-a-covid-19-informace-pro-pacienty-544
IKEM – Transplantcentrum https://www.ikem.cz/cs/informace/a-3793/

 

Níže uvedené odkazy se vztahují k plošným opatřením. Jejich zpřísnění stanoví krajské hygienické stanice podle lokální epidemiologické situace. Více informací k případnému zpřísněnému režimu v kraji, kde se nacházíte najdete zde: https://koronavirus.mzcr.cz/aktualni-opatreni/ nebo na webových stránkách příslušné krajské hygienické stanice.

ZDRAVOTNICTVÍ

Obecně platí, že zdravotní služby jsou poskytovány bez omezení, za aplikace mimořádných opatření MZ a krajských hygienických stanic a hygienicko-epidemiologických opatření daného zdravotnického zařízení podle epidemiologické situace.

Uvolňování opatření

https://koronavirus.mzcr.cz/aktualni-opatreni/

Vybraná mimořádná opatření aj. výstupy MZ:

 

Od 4.7.2020

http://www.mzcr.cz/dokumenty/mimoradne-opatreni-omezeni-provozu-zdravotnickych-zarizeni-luzkove-pece-a-zari_19515_4135_1.html

 

VOLNÝ POHYB

Uvolňování opatření

https://koronavirus.mzcr.cz/uvolnovani-opatreni/

Vybraná mimořádná opatření MZ:

Zrušení povinnost nosit ochranné prostředky dýchacích cest od 1.7.2020

 

PRÁCE A SOCIÁLNÍ VĚCI

Rozcestník MPSV:

https://www.mpsv.cz/

Plán uvolnění:

https://www.mpsv.cz/web/cz/-/nektere-socialni-sluzby-se-otevrou-rychleji-mpsv-reaguje-na-aktualni-epidemiologicky-vyvoj

Uvolňování opatření

https://koronavirus.mzcr.cz/uvolnovani-opatreni/

Vybraná mimořádná opatření MZ:

 

Od 4.7.2020

http://www.mzcr.cz/dokumenty/mimoradne-opatreni-omezeni-provozu-zdravotnickych-zarizeni-luzkove-pece-a-zari_19515_4135_1.html

 

Sociální služby, vč. doporučených postupů MPSV:

https://www.mpsv.cz/web/cz/socialni-sluzby-info

Ošetřovné:

https://www.mpsv.cz/web/cz/osetrovne

Navýšený příspěvek na péči:

https://www.mpsv.cz/web/cz/davky-info

Práce z domova, práva zaměstnanců:

https://www.mpsv.cz/web/cz/zamestnanci-info

https://www.mpsv.cz/prava-zamestnancu

Zaměstnávání osob se ZP:

https://www.psp.cz/sqw/sbirka.sqw?O=8&T=809 (Nebude se krátit příspěvek na zaměstnávání osob se zdravotním postižením o náhrady mzdy při překážkách, tyto podniky teď také nemusí dokládat bezdlužnost.)

 

ŠKOLSTVÍ

Nejčastější dotazy ke COVID-19 MŠMT:

http://www.msmt.cz/faq-nejcastejsi-dotazy-k-aktualnim-opatrenim-ke-koronaviru

Plán uvolnění:

https://www.vlada.cz/assets/epidemie-koronaviru/dulezite-informace/uvolneni_schema_skoly_14042020.pdf

Uvolňování opatření

https://koronavirus.mzcr.cz/aktualni-opatreni/

Mimořádná opatření MZ a krajských hygienických stanic:

https://koronavirus.mzcr.cz/category/mimoradna-opatreni/

Hygienické pokyny pro školy a školská zařízení MŠMT:

http://www.msmt.cz/soubor-hygienickych-pokynu-pro-ms-zs-a-ss

 

PODNIKATELSKÉ A DALŠÍ ČINNOSTI

Rozcestník MPO:

https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/koronavirus/

Plán uvolnění:

https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/05/harmonogram-11.-kvetna.jpg

Mimořádná opatření MZ a krajských hygienických stanic:

https://koronavirus.mzcr.cz/category/mimoradna-opatreni/

 

SOUDNICTVÍ, ÚŘADY, SAMOSPRÁVA

Soudnictví – „lex covid justice“:

https://justice.cz/?clanek=lex-covid-justice-prinasi-zasadni-ulevy-fyzickym-i-pravnickym-osobam-nebo-podnikatel-1

https://www.psp.cz/sqw/sbirka.sqw?cz=191&r=2020

 

DOPRAVA

Rozcestník MD:

https://www.mdcr.cz/koronavirus