Přihlašování do Pacientské rady spuštěno!

publikováno: 8. 10. 2021  

Rádi bychom Vás informovali, že zahajujeme přihlašování zástupců pacientských organizací, ze kterých následně ministr zdravotnictví jmenuje 25 členů Pacientské rady.


Co je Pacientská rada?

Pacientská rada je stálý poradní orgán ministra zdravotnictví, který funguje jako zprostředkovatel hlasu pacientů na ministerstvu. V rámci své činnosti se mimo jiné vyjadřuje k návrhům legislativních i nelegislativních materiálů a dává podněty k přípravě a změnám právních předpisů a jiných materiálů nelegislativní povahy. Členové Pacientské rady mohou být členy některých pracovních skupin ministerstva.
Více informací o činnosti Pacientské rady v jejím prvním funkčním období naleznete na stránce: Pacientská rada 2017-2021

Statut a jednací řád Pacientské rady a jejích pracovních skupin

Aktuální Statut a Jednací řád Pacientské rady naleznete na stránce Pacientská rada 2021-2025.  Pokud máte zájem o nominaci zástupce Vaší pacientské organizace nebo podporu někoho z ostatních organizací, seznamte se prosím se zněním Statutu a Jednacího řádu, na jejichž základě zvažte nominaci. Podmínky, které musí organizace splnit, aby mohla navrhnout svého zástupce, naleznete v čl. 4 Statutu. 

Jak nominovat zástupce pacientské organizace?

Zašlete nám na poskytnutých formulářích do 29. 10. 2021 (včetně) na adresu propacienty@mzcr.cz:

 1. Návrh na jmenování člena Pacientské rady ministra zdravotnictví včetně příloh:
 • čestné prohlášení o splnění podmínek čl. 4 odst. 2 písm. b), c) a d) Statutu Pacientské rady
 • čestné prohlášení o členské základně (vyplní pouze spolky) 
 • prohlášení navrženého zástupce pacientské organizace
 • výroční zpráva s účetní závěrkou za minulý rok

V případě, že zástupce Vaší pacientské organizace podporuje i další pacientská organizace, můžete zaslat:

 1.  Doporučení ke jmenování člena Pacientské rady ministra zdravotnictví (nepovinné)
 • Za účelem umožnění komunikace mezi členem Pacientské rady a jeho nominující či jinou pacientskou organizací byla ve Statutu Pacientské rady nově upravena mlčenlivost členů tak, že se povinnost nevztahuje na konzultace potřebné k plnění funkce člena Rady, a to v rámci pacientské organizace, která jej nominovala, a dále pacientské organizace, plnící podmínky čl. 4 Statutu, se kterou za tímto účelem uzavře člen Rady spolu s Ministerstvem zdravotnictví memorandum o spolupráci.

Všechny dokumenty je možné poskytnout v elektronické podobě (naskenované) na e-mail: propacienty@mzcr.cz, či je zaslat na adresu: Oddělení podpory práv pacientů, Ministerstvo zdravotnictví ČR, Palackého náměstí 375/4, 128 01 Praha 2.

 1. Upozorňujeme, že podle čl. 2 odst. 2 písm. e) Statutu pacientská organizace musí na svých internetových stránkách zveřejňovat:
 • účel a hlavní činnost
 • aktivity poskytované ve prospěch pacientů
 • identifikační a kontaktní údaje
 • statutární orgán
 • organizační strukturu
 • způsob financování
 • účetní závěrku
 • zdroje financování

Formální kontrola zaslaných dokumentů bude probíhat průběžně, jak nám budou nominace zasílány, a v případě nejasností nebo potřeby něco doplnit Vás (nominující organizaci) budeme kontaktovat.  

Z nominovaných zástupců pacientských organizací, kteří splní potřebná kritéria, jmenuje ministr zdravotnictví členy Pacientské rady. Při výběru bude důraz kladen na vyrovnané zastoupení organizací věnujících se pacientům různých onemocnění a zdravotních postižení. Proto velice doporučujeme, aby se organizace věnující se pacientům se stejnou diagnózou či s obdobným zdravotním postižením shodly na společném zástupci, který je bude v Radě reprezentovat a přinášet podněty z oblasti potřeb jimi zastoupených pacientů. 

V případě jakýchkoli dotazů se na nás neváhejte obracet na e-mail: propacienty@mzcr.cz