Šesté zasedání Pacientské rady

 12. 9. 2018, 15:00  —  12. 9. 2018, 18:45, publikováno: 19. 9. 2018  

Dne 12. 9. 2018 se sešla Pacientská rada ministra zdravotnictví ke svému šestému zasedání. Jedním z hlavních bodů zasedání bylo projednání konečné podoby Jednacího řádu pracovních skupin Pacientské rady. Dále proběhlo informování o činnosti Pacientské rady v uplynulém čtvrtletí, tedy o zapojení do vnitřních připomínkových řízení a o činnosti pracovních skupin Pacientské rady a pracovních skupin ministerstva, kde je Rada zastoupena svými zástupci.


Rada přijala usnesením Jednací řád pracovních skupin Pacientské rady. Tomuto aktu předcházela v mezidobí podrobná práce na připomínkování pracovní verze Jednacího řádu. Jednací řád podrobněji upravuje pravidla jednání skupin, otázku členství a práv a povinností členů s cílem zajistit efektivní činnosti pracovních skupin a transparentnější tvorbu stanovisek za pacienty v konkrétních otázkách.

Rada se aktivně zapojila od svého minulého zasedání do sedmi připomínkových řízení, např. návrh novely zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech (upravující tzv. lékový záznam), návrh zákona o službách léčitelů, návrh zákona o odškodnění újmy způsobené povinným očkováním.

Vedoucí pracovních skupin Rady, jejichž účelem je podrobné prodiskutování jednotlivých otázek a zajištění stanoviska širší skupiny zástupců pacientů k nim, informovali Radu o činnosti skupin a předložili usnesení přijatá na jejich jednáních k projednání a případnému přijetí Pacientskou radou. Vedoucí pracovní skupiny Pacientské rady pro zdravotnické prostředky předložila Radě zprávu o zapojení v rámci prací na novele zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve věci zdravotnických prostředků na poukaz, a současně podněty pro další činnost Rady v této oblasti. Rada vzala zprávu svým usnesením na vědomí a pověřila zástupkyně k dalšímu jednání v rámci plánovaných prací na revizi kategorizace a úhradové regulace zdravotnických prostředků v rámci ministerské komise. Zástupkyně pracovní skupiny Pacientské rady pro inovativní léčbu seznámila Radu s informacemi o pracích na revizi systému cen a úhrad léčiv, na kterých se Rada podílí prostřednictvím svých zástupkyň v pracovní skupině MZČR. Informovala dále o stanovisku zástupců pacientů, kterým tyto zástupkyně deklarovaly postoj k § 16 zákona č. 48/1997 Sb., vycházející z usnesení Pacientské rady č. 8 z 16. května 2018 ve věci inovativní léčby. Rada vzala informace na vědomí, problematikou se bude dále zabývat. Vedoucí pracovní skupiny pro zdravotně-sociální pomezí informovala Radu o srpnovém jednání a o účasti v mezirezortní pracovní skupině pro sociálně-zdravotní pomezí. Dále proběhlo schvalování a jmenování vedoucího pracovní skupiny pro duševní onemocnění. Tato skupina se sešla od minulého zasedání dvakrát. Vedoucí pracovní skupiny pro celiakii seznámil Radu s prioritami, na kterých se členové pracovní skupiny shodli na svém jednání.

Radě byl rovněž předložen návrh vyzvat ministerstvo, aby určilo podmínky výběru nestátních neziskových organizací, se kterými může MZČR uzavřít smlouvu nebo memorandum o dlouhodobé spolupráci při poskytování dotací. Tato výzva vzniká na základě podnětu z řad členů Rady.

Zápis ze zasedání a usnesení přijatá na zasedání Pacientské rady naleznete v příloze.

Fotogalerie

Základní dokumenty Pacientské rady
Usnesení Pacientské rady