Sedmé zasedání Pacientské rady

 13. 12. 2018, publikováno: 10. 1. 2019  

Dne 13. 12. 2018 se sešla Pacientská rada ministra zdravotnictví ke svému sedmému zasedání. V průběhu zasedání zazněly aktuální informace ze všech pracovních skupin Rady a členové přijali 2 nová usnesení. Oddělení podpory práv pacientů také informovalo zástupce pacientů o práci na udržitelném systému financování pacientských organizací.


Mezi šestým a sedmým zasedáním Rady se členové Rady účastnili 11 připomínkových řízení. Členové pracovní skupiny pro zdravotnické prostředky v tomto mezidobí začali pracovat na podnětech pro novou revizi kategorizačního stromu, pracovní skupina pro zdravotně-sociální pomezí se vzhledem k šíři problematiky rozdělila na podskupiny (k příspěvku na péči a lékařské posudkové službě a k neformálním pečovatelům a dlouhodobé péči). Vedoucí pracovní skupiny pro inovativní léčbu Radě předložila návrh usnesení ve věci společného hodnocení zdravotnických technologií v EU (tzv. Joint HTA) a informovala o dění v pracovní skupině pro revizi cen a úhrad léčiv. Pracovní skupina pro duševní onemocnění aktuálně řeší koncepční zapojení svých členů do Reformy psychiatrické péče a vedoucí pracovní skupiny pro celiakii předložil Radě priority ve vztahu k celiakii a dalším nemocem způsobených nesnášenlivostí lepku a informoval o dalších aktivitách skupiny.

Pacientská rada se dále usnesla na stanovisku k režimu „opt-out” u lékového záznamu takto: Pacientská rada ministerstva zdravotnictví souhlasí s navrženým režimem „opt-out“ u lékového záznamu s pojistkami dle současného znění vládního návrhu zákona.

Následovala diskuze k návrhu usnesení ve věci společného hodnocení zdravotnických technologií v EU (tzv. Joint HTA) a představení zapojení zástupců pacientů v pracovních skupinách ministerstva zdravotnictví.

V rámci sjednocování metodik dotačních programů ministerstva zdravotnictví byli zástupci pacientů vyzváni, aby předložili připomínky k dotačním programům Oddělení podpory práv pacientů.

Zápis ze zasedání a usnesení přijatá na zasedání Pacientské rady naleznete v příloze.

Fotogalerie

Základní dokumenty Pacientské rady
Usnesení Pacientské rady